Regulaminy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne
Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu szczecin.dominikanie.pl zwanego dalej Serwisem, Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Dominika przy pl. Ofiar Katynia 1 w Szczecinie, legitymująca się numerem NIP , dalej zwany: Bracia Dominikanie, przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, zwanych dalej Użytkownikami.

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone i przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez Braci Dominikanów. Bracia Dominikanie zapewniają, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej.

Bracia Dominikanie zalecają, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, aby mogli się z nią zapoznać z łatwością, w tym celu została ona zamieszczona w całości na stronie internetowej szczecin.dominikanie.pl.

§1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Użytkowników są Bracia Dominikanie.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

§2
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Bracia Dominikanie przetwarzają dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:
– w celu realizacji obsługi procesu dokonywania darowizn (wpłat online), w tym w celu wysyłania podziękowań oraz umieszczenia na liście Darczyńców;
– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego;
– w celu obsługi reklamacji związanych z działaniem Serwisu;
– w celu prowadzenia statystyk i analiz zachowań Użytkowników.
Przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.
Świadczenie usług drogą elektroniczną lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, odbywa się w każdym przypadku na podstawie zgody Użytkownika.
Bracia Dominikanie przetwarzają również dane osobowe Użytkowników w celach:
– archiwalnych;
– dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
– rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości).
Przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Braci Dominikanów polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

§3
COFNIĘCIE ZGODY
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, w jaki ją wyraził.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

§4
PLIKI COOKIES
W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator – Bracia Dominikanie.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„Sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” (persistent cookies) pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), może je odnaleźć na stronie dostawcy oprogramowania.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§5
WYMÓG PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu, tj. dokonuje darowizny. W tym wypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania darowizny.
W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§6
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Bracia Dominikanie nie udostępniają danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, z wyjątkiem następujących podmiotów: PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań (przelewy24.pl) i Poczta Polska SA (z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa), którym udostępnia się dane w celu obsługi procesu przekazania darowizny.

Bracia Dominikanie są obowiązani również udostępnić dane osobowe Użytkowników na żądanie organów administracji publicznej, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Udostępniając dane Użytkowników Bracia Dominikanie dokładają wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

§7
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
Bracia Dominikanie przetwarzają następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
– adres pocztowy (w przypadku jego podania np. w czasie przekazywania darowizny);
– numer telefonu (w przypadku jego podania np. w czasie przekazywania darowizny).

§8
PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo do:
– Dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
– Żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
– Żądania usunięcia danych;
– Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– Żądania przeniesienia danych osobowych;
– Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.
Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt.szczecin@dominikanie.pl

§9
Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.
Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Bracia Dominikanie przetwarzają dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.
W pozostałych przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie udzielonej zgody, Bracia Dominikanie zaprzestają przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

§10
BEZPIECZEŃSTWO
Bracia Dominikanie podejmują wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia pełnej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Bracia Dominikanie stosują dostępne im procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Braci Dominikanów, jest uprawniony do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Z Braćmi Dominikanami Użytkownik może się skontaktować drogą mailową poprzez adres e-mail: [email protected]. W zakresie danych osobowych rekomendujemy kontakt z o. Krzysztofem Frąckiewiczem OP – wyznaczonym przez Braci Dominikanów inspektorem ochrony danych osobowych – drogą mailową na powyższy adres.

 

REGULAMIN USŁUGI „NEWSLETTER”

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Klasztor pw. św. Dominika w Szczecinie nieodpłatnej usługi „Newsletter” drogą elektroniczną.

§1
„Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna (zwana dalej „Usługa”) świadczona przez Parafię rzymsko-katolicką pw. św. Dominika, pl. Ofiar Katynia 1, 70-452 Szczecin, zwany dalej Braćmi Dominikanami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, postępach zbiórki, wiadomościach od Braci Dominikanów i innych wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

§2
Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

§3
Z Usługi może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwaRegulaminyna dalej: „Użytkownikiem”). W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie Usługi (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Braci Dominikanów, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Bracia Dominikanie nie pobierają od Użytkowników opłat za świadczenie Usługi.

§4
Dla korzystania z Usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

§5
Usługa świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: https://szczecin.dominikanie.pl/newsletter/.

§6
W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

a) Wypełnić prawidłowo formularz:
W pole o nazwie „Wpisz swój adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
W pole o nazwie „Wpisz swoje imię” należy wprowadzić imię osoby, która wyraża chęć otrzymywania Newslettera.
Zaakceptować Politykę prywatności i niniejszy Regulamin.
b) Kliknąć na przycisk „Zapisz”. Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej Usługi.
c) Kliknąć na nadesłany na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej Usługi. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej Usługi. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez Braci Dominikanów treści kolejnych edycji Usługi.

§7
Bracia Dominikanie przetwarzają zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce prywatności.

§8
Usługa jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez Braci Dominikanów.

§9
Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi, klikając na link znajdujący się w stopce każdego z przesłanych listów elektronicznych.

§10
Bracia Dominikanie mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

– zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Braci Dominikanów wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
– zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
– zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Braci Dominikanów dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

§11
Bracia Dominikanie mogą wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Usługi, jak również mogą ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Użytkownik korzysta z treści Usługi w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasad współżycia społecznego.

§12
Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Usługi następuje natychmiastowo.

§13
Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych są Bracia Dominikanie.

§14
Użytkownik może kontaktować się z Braćmi Dominikanami:
– listownie, na adres do korespondencji: Klasztor Ojców Dominikanów, pl. Ofiar Katynia 1, 70-452 Szczecin, z dopiskiem Newsletter
– mailowo, na adres poczty elektronicznej: kontakt.szczecin@dominikanie.pl

§15
Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Użytkownika możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne.

§16
Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych.

§17
Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.

§18
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na czas ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§19
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania od Braci Dominikanów dostępu do danych osobowych,
– żądania od Braci Dominikanów sprostowania danych osobowych,
– żądania od Braci Dominikanów usunięcia danych osobowych,
– żądania od Braci Dominikanów ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych Użytkownika na jego życzenie.
Z praw powyżej wskazanych Użytkownik może skorzystać poprzez e-mail, na adres poczty elektronicznej: kontakt.szczecin@dominikanie.pl

§20
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§21
Bracia Dominikanie podejmują wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia pełnej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Bracia Dominikanie stosują dostępne im procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§22
Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

§23
Reklamacje dotyczące Usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.szczecin@dominikanie.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

§24
Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§25
Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§26
Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), udostępnianych przez Braci Dominikanów lub ich partnerów, w szczególności majątkowe prawa autorskie, przysługują Braciom Dominikanom lub ich partnerom. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Usługi, na terenie całego świata.

§27
Bracia Dominikanie zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

§28
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach. Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§29
Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://szczecin.dominikanie.pl/regulaminy w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej Usługi następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

§30
Umowa zawierana jest w języku polskim.

§31
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§32
O starcie zapisów na Newsletter Bracia Dominikanie poinformują na stronie https://szczecin.dominikanie.pl w zakładce Aktualności.