Wesprzyj nas

Prosimy o ofiarę na utrzymanie klasztoru i kościoła. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

 

Złożenie ofiary jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Przelewy24

 1. Strona internetowa szczecin.dominikanie.pl jest prowadzona przez parafię p.w. św. Dominika z siedzibą: Pl. Ofiar Katynia 1, 70-452 Szczecin, NIP: 8512048681.
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn/dobrowolnych ofiar online poprzez serwis Przelewy24. (https://www.przelewy24.pl)
 3. Serwis Przelewy24 umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na cele kultu religijnego oraz bieżące funkcjonowanie parafii.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24.
 6. Przekierowanie do serwisu Przelewy24 następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z kwotą umieszczonego na stronie Parafii św. Dominika w Szczecinie https://szczecin.dominikanie.pl/wesprzyj-nas/ . Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  – przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez Przelewy24;
  – tradycyjny przelew bankowy – przelewy obsługiwane przez Przelewy24;
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.
 8. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Przelewy24. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 9. Darczyńca w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 10. Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 11. Użytkownik serwisu Przelewy24 może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Więcej informacji tutaj.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.